Polityka prywatności

Opublikowano:

Polityka prywatności

Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Adiam Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Centralnej 1, 52-116  Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000252712, posiadająca numer NIP 899250834, REGON 20241490, kapitał zakładowy: 140 200.00 zł (opłacony w całości).

Administrator przykłada szczególną uwagę do bezpieczeństwa Użytkowników serwisu, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności. Szanując prawo do prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników Administrator w celu ochrony danych osobowych stosuje nowoczesne i sprawdzone technologie, co zwiększa techniczne bezpieczeństwo świadczonych usług w serwisie Adiam.

Niniejszy dokument wyjaśnia; w jaki sposób serwis Adiam korzysta z danych Użytkownika, jak je gromadzi, przechowuje, w jaki sposób Użytkownik może je zmieniać, edytować, blokować a także, kto administruje tymi danym i na jakich zasadach są przekazywane podmiotom trzecim oraz w jaki sposób są chronione przed nadużyciami.

DANE OSOBOWE

Przetwarzanie danych osobowych, odbywa się na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), oraz art. 23 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.,nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).

Serwisy adiam.pl ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora serwisu zależy od wyrażenia przez nią zgody.

Każdy Użytkownik, który podał swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych znajdujących się w zbiorze administrowanym przez Administratora Serwisu oraz ich poprawiania, modyfikowania usunięcia i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, chyba że serws adiam.pl zobowiązany jest je zachować w uzasadnionych celach biznesowych lub prawnych. Podczas aktualizacji swoich danych osobowych użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości, zanim jego żądanie zostanie uwzględnione.

Serwis adiam.pl dokłada wszelkich starań, aby utrzymywać usługi w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym zniszczeniem. Z tego względu, gdy użytkownik usunie dane z serwisu adiam.pl ich kopie nie zawsze są natychmiast usuwane z aktywnych serwerów oraz mogą nadal być przechowywane w systemach kopii zapasowych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Serwis adiam.pl stosuje systemy zabezpieczające mające na celu zapewnić ochronę danych osobowych Użytkowników przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami i rozpowszechnianiem danych przez nieupoważnione osoby.
Każdy Użytkownik korzystający ze strony https://adiam.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych na zasadach i warunkach określonych w polityce prywatności. Dane Użytkowników są chronione hasłem i dzięki temu dostępne są wyłącznie dla użytkownika.
Użytkownik może w każdej chwili po zalogowaniu się do serwisu adiam.pl modyfikować, swoje dane.
W razie problemów z logowaniem prosimy o kontakt z serwisem adiam.pl za pośrednictwem email lub formularza kontaktowego.
Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych ( dalej RODO ) Adiam sp. z o.o we Wrocławiu (dalej Adiam) informuje o zasadach przetwarzania Pani / Pana danych osobowych ( dalej DANYCH ) oraz o przysługujących Pani / Panu prawach z tym związanych.

Zasady te stosuje się od dnia 25. maja 2018 roku.

WSKAZANIE ADMINISTRATORA

Administratorem Pani / Pana DANYCH jest Adiam sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Centralnej 1.

CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Adiam przetwarza Pani / Pana : imię, nazwisko, adres do korespondencji, a także jeśli ma to zastosowanie numer telefonu, adres poczty e-mail, pesel, dane z dokumentu tożsamości do realizacji celów jakimi są przygotowanie jak najkorzystniejszych ofert produktów i usług i zawarcie transakcji kupna – sprzedaży / umowy o świadczenie usług.

ŹRÓDŁO POZYSKIWANIA DANYCH

Dane będą pozyskiwane bezpośrednio od Pana / Pani .

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH

Odbiorcą Pani / Pana danych, poza spółką Adiam, będą uprawnione organa władzy publicznej , podmioty wykonujące zadania publiczne oraz podmioty wspierające Adiam w wykonywaniu obowiązków publiczno - prawnych oraz działań biznesowych takie jak uprawnieni pracownicy spółki, biuro usług księgowych, dostawcy usług Adiam.

OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w okresie niezbędnym do realizacji celów wykazanych w p. 2.

PRAWA OSOBY

W każdym momencie przysługują Pani / Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych :

- prawo dostępu do DANYCH,

- prawo do żądania sprostowania DANYCH,

- prawo do żądania usunięcia DANYCH ( „ bycia zapomnianym” ),

- prawo do żądania ograniczenia lub wycofania zgody na przetwarzanie DANYCH,

- prawo do przenoszenia DANYCH

Zgodę na przetwarzanie DANYCH można wycofać w każdej chwili poprzez wysłanie maila na adres : biuro@adiam.pl lub telefonicznie pod numerem 713339903.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Adiam Pani / Pana DANYCH narusza przepisy RODO przysługuje Im prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.ZGODA

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania moich DANYCH przez Adiam sp. z o.o. oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i handlowych.

INFORMACJE HANDLOWE

Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną administratora i jego partnerów mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

ZAWARTOŚĆ I PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie materiały, informacje, zdjęcia grafika, dokumenty tekstowe, informacje, układ strony Adiam.pl dostępne na stronie https://adiam.pl podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

Korzystanie przez użytkowników z Serwisu oraz z materiałów rozpowszechnianych w Serwisie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

Każde inne wykorzystanie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody adiam.pl lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości, w tym także zakaz rozpowszechniania udostępnianych w Serwisie aktualnych artykułów powiązanych tematycznie z tańcem. Bezprawne korzystanie z Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.

DEFINICJE

Serwis - serwis internetowy działający pod adresem https://adiam.pl
Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców administratora.
Administrator - właściciel Serwisu adiam.pl, świadczący usługi drogą elektroniczną oraz przechowujący i uzyskujący dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

COOKIES

Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

BEZPIECZEŃSTWO

Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

CELE PLIKÓW COOKIE

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
Logowanie - Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie
Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
Serwowanie usług multimedialnych - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.
Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych.

SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika: Google Analytics, AdSense, AdWords, Facebook.

MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

WYMAGANIA SERWISU

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

ZMIANY W POLITYCE

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.